Föreningens Stadgar

Föreningens Stadgar

Stadgar för Handel och Service studerandeförening – HanSe SF r.f. – 03.11.2020

Namn och hemort

 

1§ Föreningens namn är Handel och Service studerandeförening – HanSe SF r.f. I dessa stadgar används benämningen föreningen. Föreningens hemkommun är Helsingfors.

 

2§ Föreningen kan vara en specialförening under Arcada studerandekår – ASK. I dessa stadgar används benämningen studerandekåren.

 

Syfte och verksamhet

 

3§ Föreningens uppgift är att tillgodose gemensamma förmåner och intressen för medlemmarna samt arrangera fritidsverksamhet för studerande vid Yrkeshögskolan Arcada. För att uppnå sitt syfte utövar föreningen följande verksamhet:

 

 1. Föreningen ordnar möten och utbildningsdagar
 2. Föreningen upprätthåller kontakt till studerandekårer, -föreningar och – förbund. Föreningen kan vara medlem i ett eller flera förbund
 3. Föreningen ordnar aktiviteter för sina medlemmar och studeranden vid Arcada
 4. Föreningen stöder och rådger studerandekåren i frågor gällande utvecklingen av undervisningen och innehållet i studierna inom utbildningsprogrammen Företagsekonomi och International Business

 

Föreningen kan för att trygga och förverkliga sin verksamhet:

 

 1. Äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom
 2. Uppbära medlemsavgift av sina medlemmar
 3. Ta emot donationer och testamenten
 4. Med nödvändigt tillstånd arrangera penninginsamlingar, lotterier, basarer och andra därmed jämförbara tillställningar
 5. I inkomstbringande syfte ordna olika nöjes- och fritidsevenemang
 6. Om föreningen ansöker om och beviljas specialförening status under studerandekåren kan föreningen också ansöka om verksamhets- och projektbidrag samt utnyttja den service som studerandekåren erbjuder sina specialföreningar

 

Medlemmar

 

4§ Alla till yrkeshögskolan antagna studeranden som studerar för en tradenom-, restonom eller Bachelor/Master of Business Administration-examen vid Arcada kan ansluta sig till föreningen. Även de som studerar på Öppna yrkeshögskoleleden inom tradenom-, restonom och Bachelor/Master of Business Administration vid Arcada kan bli medlem. Dessa är ordinarie medlemmar i föreningen. En medlem avskrivs då studierna vid Arcada avslutas eller avbryts.

 

Styrelsen kan godkänna en studerande från ett annat utbildningsprogram inom Yrkeshögskolan Arcada till special medlem om hen stöder föreningens syfte och verksamhet. Detta skall göras genom en skriftlig ansökan. 

 

Utöver detta kan styrelsen godkänna understödande medlemmar: privatpersoner eller en juridisk person som vill stödja föreningens syfte och verksamhet. 

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan på förslag av styrelsen eller övriga medlemmar, utses en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. Detta skall ske på föreningsmötet. 

 

5§ En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom en skriftlig anmälan till styrelsen eller styrelseordförande.

 

Styrelsen har rätt att utesluta en medlem som inte fullgör de förpliktelser som tillhör medlemmen eller som genom sitt beteende inom eller utom föreningen kan anses ha tillfogat föreningen avsevärd skada. Innan beslut fattas skall medlemmen ges möjlighet att ge förklaring i saken utom då orsaken till uteslutningen är underlåtelse att betala medlemsavgift. Beslutet fattas under ett styrelsemöte. 

 

 

6§ 1) Föreningens ordinarie och special medlemmar betalar medlemsavgift till föreningen om föreningen så besluter. Beslut om medlemsavgift och dess storlek görs på föreningens höstmöte. Medlemsavgiften gäller för ett läsår i taget och måste förnyas varje år. 

 

2) Hedersordföranden och heders medlemmarna betalar inte medlemsavgift.

 

3) Understödande medlemmars avgifter 20€ per år/200€ för oupphörligt medlemskap.

 

Verksamhetsorgan

 

7§ Föreningen företräds av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra (4) eller högst åtta (8) personer. Rösträttiga medlemmar väljer styrelsen på höstmötet. Till styrelsen väljs in ordförande, vice ordförande, ekonom och sekreterare samt minst en (1) eller högst fem (5) övriga styrelsemedlemmar. Endast ordinarie medlemmar kan väljas in i styrelsen. Styrelsens mandatperiod är från 1 januari till 31 december. Styrelsen konstitueras på konstituerandemöte.

8§ Föreningens styrelse sammankallas av ordförande eller om ordförande är förhindrad, av vice ordförande. Ordföranden skall sammankalla styrelsen minst sju (7) dygn före mötet. Vid behov kan också en tredjedel (1/3) av styrelsemedlemmarna skriftligen kräva att föreningens ordförande eller vice ordförande sammankallar möte inom fjorton (14) dygn.

 

Styrelsen är beslutförd då mötet är stadgeenligt sammankallat och då ordförande eller vice ordförande samt en tredjedel (1/3) av styrelsemedlemmarna är närvarande.

 

9§ Styrelsens uppgifter är:

 

 1. Att leda föreningens verksamhet
 2. Att förvalta föreningens tillgångar och egendom
 3. Att förbereda och sammankalla föreningsmöten samt att verkställa besluten
 4. Att hålla kontakt med studerandekåren och övriga organisationer som kan vara viktiga för föreningens medlemmar

Föreningsmöte

 

10§ Styrelsen sammankallar föreningsmöten. Om styrelsen anser det nödvändigt eller om minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen så begär, bör extra föreningsmöte sammanträda inom trettio (30) dygn.

 

Styrelsen skall sammankalla föreningsmöten senast sju (7) dygn före mötet genom att offentliggöra en kallelse vid föreningens kontorsdörr. 

 

Föreningsmötet är öppet för föreningens medlemmar. Vid föreningsmöten har samtliga ordinarie medlemmar som är på plats en röst. Special medlemmar har inte rösträtt. Övriga personer kan beviljas närvarorätt och/eller yttrande rätt av röstberättigade medlemmar.

 

Beslut fattas på föreningens möte med enkel majoritet utom vid stadgeförändringar då beslut fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet. Då röstningen blir jämn avgör ordförandes röst förutom vid personval då röstningen avgörs genom lottdragning. Ifall en eller flera mötesdeltagare så begär, bör röstningen vara sluten.

 

Beslut om upplösning av föreningen bör fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten mellan vilka de varar minst trettio (30) dygn. Ändring av stadgarna och förslag om upplösande av föreningen skall meddelas i möteskallelsen.

 

Föreningsmötet är lagligt och beslutsfört då det är stadgeenligt sammankallat.

 

Ifall föreningsmöten inte kan hållas på plats på grund av t.ex. en pandemi får mötet hållas när pandemin är över eller digitalt.

11§ Vårmöte hålls senast i april och höstmöte hålls på hösten, dock senast den 15 december.

På vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

 

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare 
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Godkännande av närvaro och yttranderätt
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år behandlas
 7. Föregående årets bokslut och verksamhetsgranskningsskyldigas utlåtande behandlas och godkänns 
 8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsgranskningsskyldiga och andra ansvariga
 9. Övriga ärenden

 

På höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

 

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Godkännande av närvaro och yttranderätt
 5. Godkännande av föredragningslistan
 6. Nästa års verksamhetsplan
 7. Beslutande av medlemsavgiften för nästa verksamhetsperiod
 8. Nästa års budget behandlas och godkänns
 9. Val av styrelseordförande, styrelsens viceordförande, ekonom, sekreterare och övriga styrelsemedlemmar
 10. Val av en (1) verksamhetsgranskare samt en (1) suppleant
 11.  Övriga ärenden

 

Övriga bestämmelser

 

 • 12 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller någondera tillsammans med en annan styrelsemedlem.

 

 • 13 Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör vara verksamhetsgranskarna tillhanda senast tre (3) veckor före föreningens vårmöte.

 

 • 14 Föreningens alumnverksamhet upprätthålls av HanSes alumnklubb. Klubben följer föreningens stadgor.

 

 • 15 Om föreningen upplöser sig skall dess tillgångar användas enligt föreningens syfte. Beslut om hur tillgångarna används görs på det upplösande mötet.

Dessa stadgar har godkänts på föreningens föreningsmöten 2.6.2020 och 3.11.2020

Kontakta oss

 • Open Office – Tuesdays 13.00-15.00
 • Majstadsgatan 11, 00560 Helsinki